กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววารุณี สาลีพวง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนัสถา สีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุรพงค์ เกตแก้วเจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1