กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววารุณี สาลีพวง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ