กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระศักดิ์ วิริยะสมบัติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรพงค์ เกตแก้วเจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1