กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ครู คศ.2