กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมโภชน์ แสนสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธนัญญ์วรัชย์ บูรณ์เจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1