กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุขใจ สมแสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย