คณะผู้บริหาร

นายโกศล วรพุฒ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสมโภชน์ แสนสุข
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุขใจ สมแสน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1